مرکز توانبخشی توان مهر دکتر مشرقی

فیزیوتراپی، توانبخشی، گفتار درمانی، کار درمانی، مشاوره روانشناسی، جسمی حرکتی، گنبد کاووس، دکتر مشرقی، دکتر فیزیوتراپ در گنبد

b_400_400_16777215_00_images_phocagallery_tavanmehr.jpg

مرکز روزانه آموزش و توانبخشی غیر دولتی معلولین جسمی حرکتی گنبدکاووس در سال 1388 توسط دکتر عرازمحمد مشرقی تاسیس وراه اندازی گردید . در این مرکز مجموعه کاملی از مراقبتهای مورد نیاز اعم از توانبخشی ، آموزشی، روانشناسی ،مددکاری و.....جهت افراد دچار معلولیت جسمی و حرکتی فراهم گردیده است . هدف از توانبخشی در این مرکز دست یابی به حداکثر بازتوانی ممکن در معلولین جسمی حرکتی با استفاده از پرسنل مجرب و تجهیزات کامل می باشد .

 

خدمات و مراقبتهای ارائه شده :

•    اقدامات پزشکی ، پرستاری و بهداشتی

•    فیزیوتراپی

•    کار درمانی

•    گفتار درمانی

•    روانشناسی

•    مشاوره تغذیه جهت بهبود وضعیت تغذیه و جسمی  معلولین

•    آموزش فعالیتهای روزمره زندگی ، مهارتهای روزانه زندگی، انتقال و مراقبتهای فردی لازم های خودیاری وهنری معلولین

•    مشاوره ومددکاری فردی ،خانوادگی وگروهی

•    آماده سازی معلولین جسمی حرکتی  و آموزش آنان جهت استفاده ازوسایل کمک توانبخشی از قبیل ویلچیر ، واکر وعصا و...

•    آموزش حرفه ای متناسب با سطح اسیب نظیر آموزش رایانه ،فعالیتهای هنری وغیره ...

•    آموزش در زمینه توانایی تصمیم گیری ، توانایی حل مشکلات ، تفکر خلاق وبرقراری ارتباط موثر ، سازگاری پس از اسیب و فائق امدن بر بحران های روحی و استرس ها

•    آموزش خانواده، دوستان و مراقبین

خدمات توانبخشی فوق با رعایت نیازهای اختصاصی هر فرد تا رسیدن به حداکثر بازتوانی حسی و حرکتی در عضلات واندامهای درگیر وغیردرگیر ارائه می گردد. جهت نیل به این هدف از مشاوره روانشناسی وبررسی مشکلات روانی فرد وخانواده وحمایت لازم روانی واجتماعی اقراد جهت سازگاری با آسیب خود استفاده میشود .  


افراد مورد پذیرش:
افرادی که به این مرکز مراجعه و یاارجاع داده می شوند شامل کلیه معلولین جسمی حرکتی ، فلج مغزی ، ضربه مغزی ، سکته مغزی ، فلج عضو به هر علتی  از قبیل تروما ، اکتسابی ، مادرزادی و ....... که دارای وضعیت ثابت پزشکیاز لحاظ جراحی مغز و اعصاب و بدون مشکلات تهدید کننده حیات می شود  .


ساعت فعالیت مرکز:

از ساعت 7صبح لغایت 13 است . مرکز در تمامی روزها غیراز روزهای تعطیل رسمی کشور فعال میباشد .

 

روند پذیرش:
مرکز با دریافت مدارک مورد نیاز معلول و خانواده وی نسبت به تشکیل پرونده اقدام می نماید . وپس از ارزیابی اولیه توسط تیم توانبخشی و اعلام نظر تیم ، برنام دقیق مراجعه به مرکز را در اختیار او قرار  می دهد .
تیم توانبخشی مرکز ،گزارش خدمات انجام شده اعماز اقدامات توانبخشی ، پزشکی ، آموزشی و ... رادر هر نوبت ویزیت و نحوه ارائه خدمات و برنامه های که تاجلسه اتی صورت می گیرد را در پرونده بیمار ثبت مینماید .

پذیرش معلولان در این مرکز به دو طریق صورت می گیرد:

1- پذیرش آزاد: معلولان واجد شرایط با معرفی نامه حوزه توانبخشی بهزیستی شهرستان وبر اساس تعرفه ای که هرساله توسط سازمان بهزیستی کشور  جهت اجرا ابلاغ میگردد پذیرش می گردند.

2- پذیرش یارانه ای : پذیرش معلولان بر اساس قرارداد منعقده بین سازمان بهزیستی استان و مرکز صورت خواهد گرفت . در مورد ان دسته از خانوادههایی که استطاعت مالی نداشته و قادر به پرداخت کل شهریه مورد پذیرش نمیباشند . سازمان بهزیستی درصدی از معلولان مورد پذیرش درآن مرکز را تحت پوشش یارانه قرار می دهد که این میزان بخشی از شهریه هر معلول را تامین و مازاد ان را تا سقف شهریه از خانواده دریافت میگردد.